Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open a new tab, cannot copy text

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When I click on a link and say to open the link in a new tab, there's an issue.

The "Copy" in the context menu for that new tab is grayed out, i.e., cannot be selected.

So I have to go back to the origin page, and then re-select the new, just opened tab.

After I do that, the "Copy" is no longer grayed out.

Is this a bug?

If so, how do I report it?

Many thanks.

When I click on a link and say to open the link in a new tab, there's an issue. The "Copy" in the context menu for that new tab is grayed out, i.e., cannot be selected. So I have to go back to the origin page, and then re-select the new, just opened tab. After I do that, the "Copy" is no longer grayed out. Is this a bug? If so, how do I report it? Many thanks.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.