Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs did not reopen upon startup.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

My Firefox browser kept freezing up and acting very slow so I closed it. When I reopened it all my tabs did not repopulate like normal. None of them. I have the box checked to reopen all tabs on restart and it has always worked, not this time. Why! How can I get them back. Thanks, Aldo

My Firefox browser kept freezing up and acting very slow so I closed it. When I reopened it all my tabs did not repopulate like normal. None of them. I have the box checked to reopen all tabs on restart and it has always worked, not this time. Why! How can I get them back. Thanks, Aldo

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.