Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot interact Nature journals on firefox browser

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Munib Hasnain

more options

I am using Firefox version 126.0.1 (64-bit) on MacOS Ventura 13.0. I cannot interact with any Nature journal webpages (https://www.nature.com/ , https://www.nature.com/neuro/ , etc). I can only scroll, no clicking on links, highlighting or anything else you might expect. Not sure if this is specific to my computer/browser/extensions or if others are experiencing this and what steps I might take to resolve?

I am using Firefox version 126.0.1 (64-bit) on MacOS Ventura 13.0. I cannot interact with any Nature journal webpages (https://www.nature.com/ , https://www.nature.com/neuro/ , etc). I can only scroll, no clicking on links, highlighting or anything else you might expect. Not sure if this is specific to my computer/browser/extensions or if others are experiencing this and what steps I might take to resolve?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The problem was solved by starting firefox in troubleshooting mode, quitting, then restarting firefox regularly...weird

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.