Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When i open a new windows there is always the bar "log into your network"

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DerVeee

more options

So, when i open a window it tells me "you must log in to this network before you can access the internet." even tho i am.

So, when i open a window it tells me "you must log in to this network before you can access the internet." even tho i am.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Nevermind, i got it about:config -> network.captive-portal-service.enabled -> Change from true to false

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Nevermind, i got it about:config -> network.captive-portal-service.enabled -> Change from true to false

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.