Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

history deleted recover requsted this date 18\06\2024 this account firefox

more options

I am writing to request assistance with recovering my deleted browsing history for my Firefox account. On June 18, 2024, I accidentally deleted my browsing history and I am hoping there is a way to restore it.

I am writing to request assistance with recovering my deleted browsing history for my Firefox account. On June 18, 2024, I accidentally deleted my browsing history and I am hoping there is a way to restore it.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is this a sync firefox that you deleted the history on?

Hữu ích?

more options

yes its on

Hữu ích?

more options

You can check what data is in the Sync cloud for your Mozilla Account using the About Sync add-on:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/about-sync/

After you install the add-on, you can type or paste about:sync in the address bar and press Enter to load it. The page shows each category of data currently found in the Sync cloud.

Anything useful under history?

If not, do you make any regular backups of your computer?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.