Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need to delete account but email no longer exists

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

The email associated with my account was hacked and I am seeing suspicious activity around it still. So I am changing the email or deleting accounts I am no longer using. However, firefox wants to send a confirmation email to the one that no longer exists for me to change the email on the account. How do I proceed?

The email associated with my account was hacked and I am seeing suspicious activity around it still. So I am changing the email or deleting accounts I am no longer using. However, firefox wants to send a confirmation email to the one that no longer exists for me to change the email on the account. How do I proceed?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.