Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloads Failing instantly

 • Không có trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
more options

Whenever I try to download anything, it automatically fails. The problem just started recently and I don't know what could have caused it because I haven't done anything that could affect downloads to my knowledge. Things I've already tried are

 • Reinstalling firefox (including full uninstall via "Revo Uninstaller"
 • Updating firefox to the latest version (127)
 • Disabled all firewalls
 • Chose the save location
 • Disabled all parental controls in windows
 • Chose the "don't enable HTTPS mode" (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1414064)
 • Tried firefox & windows safe mode (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1442742)
 • Chose a different save location inside my computer (a folder other than downloads)
 • Cleared download history
 • Ran a chkdsk on windows

The thing is that everthing else of firefox works (browsing the web, watching videos, etc), it's only the downloads. It's also not a computer problem I think because I can download on other browsers (such as chrome and pale moon). Any help asap is appreciated.

Whenever I try to download anything, it automatically fails. The problem just started recently and I don't know what could have caused it because I haven't done anything that could affect downloads to my knowledge. Things I've already tried are * Reinstalling firefox (including full uninstall via "Revo Uninstaller" * Updating firefox to the latest version (127) * Disabled all firewalls * Chose the save location * Disabled all parental controls in windows * Chose the "don't enable HTTPS mode" (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1414064) * Tried firefox & windows safe mode (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1442742) * Chose a different save location inside my computer (a folder other than downloads) * Cleared download history * Ran a chkdsk on windows The thing is that everthing else of firefox works (browsing the web, watching videos, etc), it's only the downloads. It's also not a computer problem I think because I can download on other browsers (such as chrome and pale moon). Any help asap is appreciated.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.