Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to see the computed value for gfx.color_management.display_profile?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi,

I have an issue with color profiles that I'd like some help with. For my setup, I'm using a thinkpad with a wide gamut display running in fedora.

The issue is that an image exported from Darktable looks overly saturated in Firefox. I found I was able to fix this by specifying the color profile using the flag `gfx.color_management.display_profile`. However that profile is the OS default, and according to Firefox it should've been picked up when querying the OS.

How can I see what icc/color profile Firefox is using? Alternatively, what method is Firefox using to query the OS for its default profile? Thank you.

Hi, I have an issue with color profiles that I'd like some help with. For my setup, I'm using a thinkpad with a wide gamut display running in fedora. The issue is that an image exported from Darktable looks overly saturated in Firefox. I found I was able to fix this by specifying the color profile using the flag `gfx.color_management.display_profile`. However that profile is the OS default, and according to Firefox it should've been picked up when querying the OS. How can I see what icc/color profile Firefox is using? Alternatively, what method is Firefox using to query the OS for its default profile? Thank you.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.