Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Private browsing loses tabs on ios

  • 5 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After the most recent update, private browsing no longer restores tabs after an app re-launch. Is there any way to restore the lost tabs?

After the most recent update, private browsing no longer restores tabs after an app re-launch. Is there any way to restore the lost tabs?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

See:

  • /questions/1449899 Private Tabs disappearing automatically with no more setting to change it

Hữu ích?

more options

geraint.james said

Private browsing loses tabs on ios

Are you referring to Firefox for iOS on iPhone/iPad or are you using desktop Firefox on macOS . I ask because you posted this in the desktop Firefox section and this question seems to be more for iOS.

Hữu ích?

more options

James said

geraint.james said

Private browsing loses tabs on ios

Are you referring to Firefox for iOS on iPhone/iPad or are you using desktop Firefox on macOS . I ask because you posted this in the desktop Firefox section and this question seems to be more for iOS.

Sorry, yes the ios version.

Hữu ích?

more options

Same. Lost all tabs with latest update on iOS (both on iPhone and iPad). Private tabs are wiped every time I close the app, too.

It keeps happening every 7-8 app updates. Just as I relax and I think it will never happen again, there it is - yet another update that wipes all tabs. Please test for this before releasing the updates.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.