Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Black windows

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

Figma and Google maps are rendering as black screens. I can see control panels, but not content. This has been the case for about a week now. I have tried switching from dark/light modes.

Figma and Google maps are rendering as black screens. I can see control panels, but not content. This has been the case for about a week now. I have tried switching from dark/light modes.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.