Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change FF browser from MS store version to download version

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want replace firefox Windows Mozilla MSIX 1- 0 package browser from ms store with regular downloaded version but I do not want to lose all my settings.

How do I go about this?

Thank you!

I want replace firefox Windows Mozilla MSIX 1- 0 package browser from ms store with regular downloaded version but I do not want to lose all my settings. How do I go about this? Thank you!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

MSIX Firefox uses quite a different location for the profile folder than the official release. MSIX: C:\Users\xxx\AppData\Local\Packages\Mozilla.Firefox_xxxxxxxxxxxxx\LocalCache\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles Release: C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles


You can copy certain files with Firefox closed from one profile folder to the current profile folder to transfer personal data. Note that best is to avoid restoring a full profile folder and only restore important files that are safe to restore/transfer.


 • bookmarks and history: places.sqlite
 • favicons: favicons.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (encrypted logins) and key4.db (encryption key/primary password) for logins saved in the Password Manager
 • cert9.db for certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words added to the spell checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.