Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove the "email image..." option from the context menu?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

There is an 8 years old question about it - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1123903 How do I do it now with Firefox 125+ ?

There is an 8 years old question about it - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1123903 How do I do it now with Firefox 125+ ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can still do this via userChrome.css like I posted in that thread since the #context-sendimage selector is still the same.

Add CSS code to the userChrome.css file in the chrome folder in the Firefox profile folder to hide some entries in the context menu.


/* contextmenu - hide */
#context-sendimage,
#context-sendaudio,
#context-sendvideo {display:none !important}

It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it.

The first step is to open the "Help -> Troubleshooting Information" page and find the button to access the profile folder with the random name (xxxxxxxx.default-release).

You can find the button to go to the profile folder under the "Application Basics" section as "Profile Folder -> Open Folder". If you click this button then you open the profile folder in the Windows File Explorer. You need to create a folder with the name chrome in the profile folder with the random name (name is all lowercase). In the chrome folder you need to create a plain text file with the name userChrome.css (name is case sensitive). In this userChrome.css text file you paste the text posted. On Mac you can use the TextEdit utility to create the userChrome.css file as a plain text file.

In Windows saving the file is usually the only time things get more complicated because Windows can silently add a .txt or .css file extension and you end up with a file like userChrome.css.txt or userChrome.css.css. To avoid this, you need to make sure to select "All files" in the "Save File" dialog in the text editor.

You need to close (Quit/Exit) and restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

More info about userChrome.css/userContent.css in case you are not familiar:

You need to set this pref to true in about:config to enable userChrome.css and userContent.css in Firefox 69+.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.