Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox can't install .zip add-ons even after setting xpinstall.signatures.required to false

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I've been trying to install an add-on that is in the .zip format. I set xpinstall.signatures.required to false and restarted the browser, yet Firefox keeps telling me the add-on cannot be installed because it's not verified. Is there a way to change this?

I've been trying to install an add-on that is in the .zip format. I set xpinstall.signatures.required to false and restarted the browser, yet Firefox keeps telling me the add-on cannot be installed because it's not verified. Is there a way to change this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This option works only in dev builds. You can install Nightly to try it out.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.