Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not loading

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

After one of the updates a few months ago, I have started to have trouble with firefox. After a while if I try to open a new tab and type in a link, the tab will try to load forever and I will not be able to open any more as doing another tab and typing a new link will have the same problem. I found that at first I could close the browser and reopen it to have the tab fully load and refresh whatever was already open, but after a bit that started to have an issue too. Most times now if I shut down and relaunch firefox within a few minutes the browser will open with all of the tabs open but they are all blank, with no links filled in, pages loaded, or anything. If I close and reopen after that then it only opens with a "new tab" page and everything that was open is lost. None of the more recent updates for firefox have seemed to fix this issue.

Thank you.

After one of the updates a few months ago, I have started to have trouble with firefox. After a while if I try to open a new tab and type in a link, the tab will try to load forever and I will not be able to open any more as doing another tab and typing a new link will have the same problem. I found that at first I could close the browser and reopen it to have the tab fully load and refresh whatever was already open, but after a bit that started to have an issue too. Most times now if I shut down and relaunch firefox within a few minutes the browser will open with all of the tabs open but they are all blank, with no links filled in, pages loaded, or anything. If I close and reopen after that then it only opens with a "new tab" page and everything that was open is lost. None of the more recent updates for firefox have seemed to fix this issue. Thank you.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.