Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Auto-select address bar in new private window?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Unlike opening a regular new window or even just opening a new private browsing tab in an existing window, when I open a private browsing window, the address bar isn't auto-selected. I know I can use 'Ctrl+L' to select it but that's not a habit I've been able to train yet, and doing so would be much more frustrating than just using firefox in a more intuitive way. How can I change this? Is there anything that can be done? I can't find any relevant setting when digging into the 'about:config' section, nor in any of the regular app settings.

Unlike opening a regular new window or even just opening a new private browsing tab in an existing window, when I open a private browsing window, the address bar isn't auto-selected. I know I can use 'Ctrl+L' to select it but that's not a habit I've been able to train yet, and doing so would be much more frustrating than just using firefox in a more intuitive way. How can I change this? Is there anything that can be done? I can't find any relevant setting when digging into the 'about:config' section, nor in any of the regular app settings.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.