Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks dropdowns going past Windows toolbar

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

My Problem: When I open any Dropdown for my Favorites (including the Bookmarks arrow on the left) it leaks past the Firefox Window and behind my Windows toolbar (When Using DisplayFusion only, more on that later). Some items then become unreachable: https://assets-prod.sumo.prod.webservices.mozgcp.net/media/uploads/images/2024-06-15-08-17-53-5a6e2c.png

This does not happen with the settings dropdown. It correctly stops at the toolbar: https://assets-prod.sumo.prod.webservices.mozgcp.net/media/uploads/images/2024-06-15-07-57-17-2e5d8a.png

What would fix the problem:

  • The behaviour of the Favorites dropdowns should be the same as the Settings one in my opinion.
  • I would be fine with dropdowns staying inside the Firefox Window at all time.

Note on the cause of the problem: Using the default Windows ToolBar makes the dropdown go OVER the ToolBar: https://assets-prod.sumo.prod.webservices.mozgcp.net/media/uploads/images/2024-06-15-08-17-14-bc7e78.png

However, I am using a software called DisplayFusion that overrides Windows ToolBar for extra features and customization. The dropdown goes behind DisplayFusion's toolbars. I will also ask the devs on their side for a solution but I still think the dropdowns behaviours between Settings and Bookmarks on Firefox should be the same.

Thanks!

'''My Problem:''' When I open any Dropdown for my Favorites (including the Bookmarks arrow on the left) it leaks past the Firefox Window and behind my Windows toolbar (''When Using DisplayFusion only, more on that later''). Some items then become unreachable: https://assets-prod.sumo.prod.webservices.mozgcp.net/media/uploads/images/2024-06-15-08-17-53-5a6e2c.png This does not happen with the settings dropdown. It correctly stops at the toolbar: https://assets-prod.sumo.prod.webservices.mozgcp.net/media/uploads/images/2024-06-15-07-57-17-2e5d8a.png '''What would fix the problem:''' * The behaviour of the Favorites dropdowns should be the same as the Settings one in my opinion. * I would be fine with dropdowns staying inside the Firefox Window at all time. '''Note on the cause of the problem:''' Using the default Windows ToolBar makes the dropdown go OVER the ToolBar: https://assets-prod.sumo.prod.webservices.mozgcp.net/media/uploads/images/2024-06-15-08-17-14-bc7e78.png However, I am using a software called DisplayFusion that overrides Windows ToolBar for extra features and customization. The dropdown goes behind DisplayFusion's toolbars. I will also ask the devs on their side for a solution but I still think the dropdowns behaviours between Settings and Bookmarks on Firefox should be the same. Thanks!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.