Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WebGL does not restart/does not work upon crash

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I'm working on developing a website that uses WebGL in it, but sometimes some bad code will cause WebGL to crash. The issue here is that once that happens, I have to go into troubleshooting mode and back out before it starts working again. Is there any way to make it so that WebGL works after it crashes?

I'm working on developing a website that uses WebGL in it, but sometimes some bad code will cause WebGL to crash. The issue here is that once that happens, I have to go into troubleshooting mode and back out before it starts working again. Is there any way to make it so that WebGL works after it crashes?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.