Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

This space is annoying me, any way I can fill it or get rid of it?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

I know it seems like a minor thing, but I run my browser in the left hand of my screen with other apps to the right, so that gaps pushes all my pinned tabs and browsing tabs over to the right losing valuable space. It's not there on my Windows machines where I run a similar layout.

Anything that I can do about it in about:config?

I know it seems like a minor thing, but I run my browser in the left hand of my screen with other apps to the right, so that gaps pushes all my pinned tabs and browsing tabs over to the right losing valuable space. It's not there on my Windows machines where I run a similar layout. Anything that I can do about it in about:config?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.