Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Javascript

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Websites say that my Javascript is disabled, but I already checked on the about:config website and the javascript.enabled is set to true. What do I do so these websites accept that my Javascript is enabled?

Websites say that my Javascript is disabled, but I already checked on the '''about:config''' website and the '''javascript.enabled''' is set to true. What do I do so these websites accept that my Javascript is enabled?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin), always make sure such extensions do not block content.


You can try these steps in case of issues with webpages:

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl+F5" or press "Ctrl+Shift+R" (Windows,Linux)
 • press "Command+Shift+R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings), click the padlock icon (Clear cookies and site data) for the domain in the selected tab.

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

 • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

You can check for issues with Enhanced Tracking Protection. Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

 • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console for relevant-looking messages like about blocked content.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin), always make sure such extensions do not block content.


You can try these steps in case of issues with webpages:

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl+F5" or press "Ctrl+Shift+R" (Windows,Linux)
 • press "Command+Shift+R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings), click the padlock icon (Clear cookies and site data) for the domain in the selected tab.

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

 • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

You can check for issues with Enhanced Tracking Protection. Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

 • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console for relevant-looking messages like about blocked content.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.