Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have Win 11 Lenovo notebook that requires me to sign in each time I open Outlook or YouTube when I use the Firefox Browser. Edge and Chrome do not require a sign each time i use Outlook and/or YouTube. A setting in Firefox clearly is che cause.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I have a Lenovo Win 11 notebook that now requires me to sign in each time I open Outlook or YouTube when I use the Firefox Browser. Edge and Chrome do not require a sign each time I use Outlook and/or YouTube. A setting in Firefox certainly seems to be the cause. I reinstalled Firefox, still same broblem.

A week or two ago I had no issues with Outlook and YouTube. It happens now every time I Open Outlook and YouTube.

I now use EDGE and have stopped using Firefox which has been my preferred browser for years.

Best regards,

Jim Challender


Cell [edited out phone# and address information from public support forum]

I have a Lenovo Win 11 notebook that now requires me to sign in each time I open Outlook or YouTube when I use the Firefox Browser. Edge and Chrome do not require a sign each time I use Outlook and/or YouTube. A setting in Firefox certainly seems to be the cause. I reinstalled Firefox, still same broblem. A week or two ago I had no issues with Outlook and YouTube. It happens now every time I Open Outlook and YouTube. I now use EDGE and have stopped using Firefox which has been my preferred browser for years. Best regards, Jim Challender Cell [edited out phone# and address information from public support forum]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.