Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there now a way to make the "Reopen Closed Tab" actually reopen closed tabs again?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi D4VID

more options

A while back the behavior of the ctrl+shift+t shortcut changed from reopening tab in the current window to reopening tab in the current window or reopening last closed window which for me and a lot of other people too made it worse. There's been a thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1421356 but it's been archived without a real solution. Is there now a way like a about:config toggle to bring back the old functionality? I really miss the old behavior.

A while back the behavior of the ctrl+shift+t shortcut changed from reopening tab in the current window to reopening tab in the current window or reopening last closed window which for me and a lot of other people too made it worse. There's been a thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1421356 but it's been archived without a real solution. Is there now a way like a about:config toggle to bring back the old functionality? I really miss the old behavior.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

See:

Hữu ích?

more options

I set that to false and it still behaves the same way - ctrl+shift+t reopens last closed window instead of tab. I also tried setting browser.sessionstore.closedTabsFromClosedWindows to false and that didn't do it either.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.