Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Save/export home screen

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

Is it possible to save/export (and then restoring) the home screen icons/shortcuts without using Firefox sync?

I want to save its state on my disk so I can restore it later, after formatting, for example. I don't really use any sync features and I actually don't want to sign up for yet another online service if I can help it.

Thanks a lot!

Hi, Is it possible to save/export (and then restoring) the home screen icons/shortcuts without using Firefox sync? I want to save its state on my disk so I can restore it later, after formatting, for example. I don't really use any sync features and I actually don't want to sign up for yet another online service if I can help it. Thanks a lot!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is only possible with webpages you pinned to a tile.

Changes made manually on the Firefox Home page are stored in prefs that you can find in about:config and you can keep a backup copy of its value.

  • browser.newtabpage.pinned => array of websites pinned to a tile

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.