Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Feature Request: Disable Webpage Changing Images

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I frequently stumble upon websites with incredibly annoying looping images, with no option or method to disable the image changes. Reading information on websites with constantly changing images is difficult due the distraction.

It would be greatly appreciated if an option could be created to disable the continual image looping - perhaps an addition to the FF settings whereby an On/Off toggle could en/disable a context menu option to Pause / Disable image looping when the user right-clicks on an image. ... or, the browser itself automatically recognises image looping and the toggle simply allows FF to en/disable the looping.

Thanks.

I frequently stumble upon websites with incredibly annoying looping images, with no option or method to disable the image changes. Reading information on websites with constantly changing images is difficult due the distraction. It would be greatly appreciated if an option could be created to disable the continual image looping - perhaps an addition to the FF settings whereby an On/Off toggle could en/disable a context menu option to Pause / Disable image looping when the user right-clicks on an image. ... or, the browser itself automatically recognises image looping and the toggle simply allows FF to en/disable the looping. Thanks.

Được chỉnh sửa bởi Waphle_Stomp vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.