Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot wipe/reset addon data on server / sync all addons

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I am trying to sync my addons to another computer. Apparently the addons I have on the primary computer are not synced to the server. The sync-log says "[addon] not syncable: is foreign install." The About Sync addon shows that data for two addons are on the server, one of them About Sync, while I have a lot more on my primary computer. I may have synced the addons from the secondary computer first, so that might explain why the server knows only about two addons.

So I am trying to wipe the addon data from the server and sync the addons from my primary computer. I have signed out all but the primary computer from the Mozilla account. I have tried signing in and out of the Mozilla account and changing the password to wipe the server data, but that does not seem to work.

Wiping the addon data via About Sync > addons > Engine Actions > Wipe addons does not seem to work, either. After syncing About Sync shows that there are two addons on the server again.

What else can I try to wipe the addon data on the server or to sync my addons from the primary to the secondary computer?

I am trying to sync my addons to another computer. Apparently the addons I have on the primary computer are not synced to the server. The sync-log says "[addon] not syncable: is foreign install." The About Sync addon shows that data for two addons are on the server, one of them About Sync, while I have a lot more on my primary computer. I may have synced the addons from the secondary computer first, so that might explain why the server knows only about two addons. So I am trying to wipe the addon data from the server and sync the addons from my primary computer. I have signed out all but the primary computer from the Mozilla account. I have tried signing in and out of the Mozilla account and changing the password to wipe the server data, but that does not seem to work. Wiping the addon data via About Sync > addons > Engine Actions > Wipe addons does not seem to work, either. After syncing About Sync shows that there are two addons on the server again. What else can I try to wipe the addon data on the server or to sync my addons from the primary to the secondary computer?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.