Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Smithsonian URLs - page will not scroll up

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I am on a mailing list from the Smithsonian Magazine. I receive a daily email containing links to interesting stories. The links work and take me to the correct page, however, I am unable to scroll the page up to read the article. They used to scroll, but not now when I go there by clicking a link in the email. The email also contains a link named View in Browser, and the email appears in Firefox and I can scroll the email, but if I click on a link in that email displayed in the browser, the page still will not scroll up. Problem not present in Chrome or Edge. I previously reported this to Mozilla in Feedback and to the Smithsonian about 2 weeks ago, but still no change in his strange behavior. Firefox 126.0.1 (64 bit)

I am on a mailing list from the Smithsonian Magazine. I receive a daily email containing links to interesting stories. The links work and take me to the correct page, however, I am unable to scroll the page up to read the article. They used to scroll, but not now when I go there by clicking a link in the email. The email also contains a link named ''View in Browser'', and the email appears in Firefox and I can scroll the email, but if I click on a link in that email displayed in the browser, the page still will not scroll up. Problem not present in Chrome or Edge. I previously reported this to Mozilla in Feedback and to the Smithsonian about 2 weeks ago, but still no change in his strange behavior. Firefox 126.0.1 (64 bit)

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.