Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keeps changing my url from http to https

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hello,

I'm developing a web application. Yesterday I could access it with http://localhost:8000, then, I implemented https and it worked too. Today I needed to use http again for my tests, but everytime I type http://localhost:8000, Firefox changes it to https://localhost:8000.

I already tried to clear everything in the history, even the cookies, but it didn't work.

What should I do?

Also, could you fix this bug? I've found articles from 5 years ago reporting this issue, but the bug hasn't been fixed yet

Hello, I'm developing a web application. Yesterday I could access it with http://localhost:8000, then, I implemented https and it worked too. Today I needed to use http again for my tests, but everytime I type http://localhost:8000, Firefox changes it to https://localhost:8000. I already tried to clear everything in the history, even the cookies, but it didn't work. What should I do? Also, could you fix this bug? I've found articles from 5 years ago reporting this issue, but the bug hasn't been fixed yet

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It's explained in HTTPS-Only Mode in Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.