Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

let me disable "search data" telemetry

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options
let me disable this. https://blog.mozilla.org/en/products/firefox/firefox-search-update/

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can turn this off switching browser.search.serpEventTelemetryCategorization.enabled to false on about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.