Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the other bookmarks tab on toolbar does not show up

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Robert Trapasso

more options

Solution listed on help page appears outdated. The screens do not match what happens when i try it.

Solution listed on help page appears outdated. The screens do not match what happens when i try it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

update: if I right click on the bookmarks toolbar, only part of the menu appears: It shows Open all Bookmarks Add bookmarks Add Folder Add Separator --- Paste


It does not show the bottom half of the popup that is SUPPOSED to say Bookmarks Toolbar Show Other Bookmarks Manage Bookmarks


This is a new install on a new computer, with version 126.0 (64 bit) installed. I have the same version on another computer, and this does not happen.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.