Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hmm. We’re having trouble finding that site. Error messages when opening websites

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Every third or fourth website I open, I get the "Hmm. We’re having trouble finding that site." error. if I wait a few seconds and hit try again, it works. Very frustrating and slows me down every day. Here is what I tried so far:

-Booted firefox in safe mode to make sure it is not any of my extensions. (This did not solve the issue) -Cleared cache time range "everything" (This did not solve the issue) -Made sure my version of firefox is up to date -Updated windows and restarted my computer

Some clues that may help you help me: -This issue only appears on my home PC but not my work PC or laptop -The websites I am opening work fine on other browsers.

Please help! I am getting tired of this

Every third or fourth website I open, I get the "Hmm. We’re having trouble finding that site." error. if I wait a few seconds and hit try again, it works. Very frustrating and slows me down every day. Here is what I tried so far: -Booted firefox in safe mode to make sure it is not any of my extensions. (This did not solve the issue) -Cleared cache time range "everything" (This did not solve the issue) -Made sure my version of firefox is up to date -Updated windows and restarted my computer Some clues that may help you help me: -This issue only appears on my home PC but not my work PC or laptop -The websites I am opening work fine on other browsers. Please help! I am getting tired of this

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.