Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i need help to prevent add-ons from loading

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Please advise how to prevent extensions, especially 'dark reader, ads blocker, etc. from loading thus forcing me to refresh Firefox desktop browser constantly? Thanks. Petar - drmitov@gmail.com

Please advise how to prevent extensions, especially '''dark reader, ads blocker, etc.'' from loading thus forcing me to refresh Firefox desktop browser constantly? Thanks. Petar - drmitov@gmail.com
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Petar Petrov vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.