Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Taking webpage screenshot from command line

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi. i have no results while doing this: https://dpaste.com/FTXPQ46ZL# No error, no screenshot. "Screenshot" flags in default state, about:policies - inactive.

Hi. i have no results while doing this: [https://dpaste.com/FTXPQ46ZL# https://dpaste.com/FTXPQ46ZL#] No error, no screenshot. "Screenshot" flags in default state, about:policies - inactive.

Giải pháp được chọn

You should only use this profile for headless mode as I've noticed before that using this profile for a regular session makes it stop working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Try to specify a clean profile dedicated for this screenshot, create the profile with the profile manager and remove all files in it.

<path_to_firefox> --screenshot ~/Downloads/test-sumo.png https://support.mozilla.org/en-US/questions/firefox -P test-ss -no-remote

Hữu ích?

more options

New user, new profile was created specially to report this problem. Now it hangs with this:

firefox --screenshot ~/Downloads/test-sumo.png https://support.mozilla.org/en-US/questions/firefox -P test-ss -no-remote

      • You are running in headless mode.

Gtk-Message: 03:32:35.322: Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively. Please try to not load it. [GFX1-]: RenderCompositorSWGL failed mapping default framebuffer, no dt

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You should only use this profile for headless mode as I've noticed before that using this profile for a regular session makes it stop working.

Hữu ích?

more options

But it just hangs, no response, no screenshot, no return to command prompt, as with other profiles.

Hữu ích?

more options

Ok, with this command: firefox --screenshot ~/Downloads/test-sumo.png https://support.mozilla.org/en-US/questions/firefox -P test -no-remote

i finally get my screenshot in ~/Downloads folder. 

But... is this the way it should work? Could you explain or point me to place were i can eliminate my lack of knowledge about how it should work?

For ~/Downloads i have such rights:

ls -la ~/Downloads/ total 1008 drwxr-xr-x 2 test test 4096 May 10 15:03 . drwxr-x--- 19 test test 4096 May 10 15:04 .. -rw-rw-r-- 1 test test 1022906 May 10 15:05 test-sumo.png

For newly created directory test there i have such: ls -la test/ total 8 drwxrwxr-x 2 test test 4096 May 10 15:04 . drwxr-x--- 19 test test 4096 May 10 15:04 ..

As far as i can see the difference in just group rights. Or headless mode works ONLY with some special profile but for common profile it's impossible? Why it is possible to create screenshot for Downloads/ folder while impossible for test/ folder?

Được chỉnh sửa bởi qwertikator vào

Hữu ích?

more options

I do not know what difference(s) in a profile initialized via starting in headless mode is causing this stop working when you use this profile with a normal session. You can compare two profiles to see whether some file and folder aren't present.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.