Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Having more details of the inspected element in the tool-tip

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi there, thanks for your attention I'm a web developer and new to using firefox. I was using chrome for years and now just because firefox on android let's us install add-on like it's desktop version I'm switching to firefox. as a developer I need to learn about the features firefox offers to developers or ask for any features that are missing right now, so my current issue is about the pictures I will attach. I want to have more information about the element that I'm inspecting right in the tool-tip over it for example it's active font-family or things like that. It took me sometime to figure out how to find the active font of the target element thanks to This post. but in chrome it's showed in the tool-tip.

Hi there, thanks for your attention I'm a web developer and new to using firefox. I was using chrome for years and now just because firefox on android let's us install add-on like it's desktop version I'm switching to firefox. as a developer I need to learn about the features firefox offers to developers or ask for any features that are missing right now, so my current issue is about the pictures I will attach. I want to have more information about the element that I'm inspecting right in the tool-tip over it for example it's active font-family or things like that. It took me sometime to figure out how to find the active font of the target element thanks to [https://devtoolstips.org/tips/en/list-used-fonts/ This post]. but in chrome it's showed in the tool-tip.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

you can check the Devtools forum on Mozilla Discourse.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.