Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Would like to change from current version to 124.0.2

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Larry/Nancy Jones

more options

I just got a new to me computer and it has Firefox 125.0.3 (64bit) but I was more comfortable with what I had Version 124.0.2 (64 bit). What would be the downside of changing to what I had? I just use it for home use and browsing. How would I go about making that change. I'm not to knowledgeable about computer language and stuff. Thanks, Larry

I just got a new to me computer and it has Firefox 125.0.3 (64bit) but I was more comfortable with what I had Version 124.0.2 (64 bit). What would be the downside of changing to what I had? I just use it for home use and browsing. How would I go about making that change. I'm not to knowledgeable about computer language and stuff. Thanks, Larry

Giải pháp được chọn

I got it figured out how to do it but decided to stay with the latest version for safety.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I got it figured out how to do it but decided to stay with the latest version for safety.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.