Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Correct syntax for privacy.fingerprintingProtection.granularOverrides?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RSizington

more options

Hello,

I am trying to force two or three websites to detect my timezone as UTC, even though my local system time is not UTC. I figured out how to do this with ALL sites by setting privacy.fingerprintingProtection to "true" and entering "+JSDateTimeUTC" in privacy.fingerprintingProtection.overrides in about:config.

Now according to docs, privacy.fingerprintingProtection.granularOverrides "can be used to add or remove features on a domain granular level if privacy.fingerprintingProtection is enabled," but I can't figure out how to get it working.

Any input is appreciated.

Hello, I am trying to force two or three websites to detect my timezone as UTC, even though my local system time is not UTC. I figured out how to do this with ALL sites by setting privacy.fingerprintingProtection to "true" and entering "+JSDateTimeUTC" in privacy.fingerprintingProtection.overrides in about:config. Now according to docs, privacy.fingerprintingProtection.granularOverrides "can be used to add or remove features on a domain granular level if privacy.fingerprintingProtection is enabled," but I can't figure out how to get it working. Any input is appreciated.

Giải pháp được chọn

Someone needs to write some documentation for this feature. Or at least make it come up in Google.

In the source code, there is a SCHEMA definition that refers to three properties: overrides, firstPartyDomain, thirdPartyDomain. https://searchfox.org/mozilla-release/source/toolkit/components/resistfingerprinting/FingerprintingWebCompatService.sys.mjs#22

For the overrides it says to refer to https://searchfox.org/mozilla-central/source/toolkit/components/resistfingerprinting/RFPTargets.inc, a file that lists a lot of different kinds of events and properties, but doesn't really explain what you can do with them.

After some trial and error, it looks like this is the syntax:

[ { "firstPartyDomain": "jeffersonscher.com" , "overrides": "+WindowOuterSize" }, 
  { "firstPartyDomain": "reddit.com" , "overrides": "+JSDateTimeUTC" } ]

(Without the line break, of course.)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Someone needs to write some documentation for this feature. Or at least make it come up in Google.

In the source code, there is a SCHEMA definition that refers to three properties: overrides, firstPartyDomain, thirdPartyDomain. https://searchfox.org/mozilla-release/source/toolkit/components/resistfingerprinting/FingerprintingWebCompatService.sys.mjs#22

For the overrides it says to refer to https://searchfox.org/mozilla-central/source/toolkit/components/resistfingerprinting/RFPTargets.inc, a file that lists a lot of different kinds of events and properties, but doesn't really explain what you can do with them.

After some trial and error, it looks like this is the syntax:

[ { "firstPartyDomain": "jeffersonscher.com" , "overrides": "+WindowOuterSize" }, 
  { "firstPartyDomain": "reddit.com" , "overrides": "+JSDateTimeUTC" } ]

(Without the line break, of course.)

Hữu ích?

more options

Excellent, sir! This was the solution!

Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.