Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Newest update caused glitch with ShipStation

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I noticed that Firefox implemented an update today at 10:36 (CST). I have noticed that since that point I can no longer click the login button for my ShipStation platform. I can login without issue through Chrome, but prefer to use Firefox. I have cleared my history for ShipStation in Firefox. I have restarted my computer. The page loads, but clicking on the login button has not result - nothing happens.

Please help!

I noticed that Firefox implemented an update today at 10:36 (CST). I have noticed that since that point I can no longer click the login button for my ShipStation platform. I can login without issue through Chrome, but prefer to use Firefox. I have cleared my history for ShipStation in Firefox. I have restarted my computer. The page loads, but clicking on the login button has not result - nothing happens. Please help!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The site use Google's reCAPTCHA technology which appears to be having technical difficulties in some regions currently. Try changing the user agent with User-Agent Switcher to make the browser look like Chrome.

Hữu ích?

more options

It appears that Google has fixed this recaptcha issue for Windows Firefox users. You can change Firefox useragent back to the default if you did the temporary workaround by changing it with a useragant extension or by preference in about:config

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.