Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did my firefox profile jump from 120MB to 745MB suddenly?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tony

more options

The increase happened here: /storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files/

79 files taking 590MB created in 3 minutes, out of nowhere. Why were all these large files created?

Using Linux Mint, Firefox 125.0.2

The increase happened here: /storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files/ 79 files taking 590MB created in 3 minutes, out of nowhere. Why were all these large files created? Using Linux Mint, Firefox 125.0.2
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The "remote-settings" database stores downloaded translation files which can be quite large, you can make it smaller by removing languages. Explore the database for yourself with the Browser Toolbox's Storage tab.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The "remote-settings" database stores downloaded translation files which can be quite large, you can make it smaller by removing languages. Explore the database for yourself with the Browser Toolbox's Storage tab.

Hữu ích?

more options

zeroknight said

The "remote-settings" database stores downloaded translation files which can be quite large, you can make it smaller by removing languages. Explore the database for yourself with the Browser Toolbox's Storage tab.

Well that's exactly the issue, and removing the installed languages removed the storage hog. Thank you. Before I mark this as solved, do you have any idea what could have initiated this "all known languages" offline installation? I can't think of anything I would have intentionally done, unless it was agreeing to one of those frequent popups that keep happening, like google's obsession with tracking my location.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.