Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My bookmarks and history are gone.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I get the following message when going online with Firefox: "The bookmarks and history system will not be functional because one of Firefox's files is in use by another application. Some security software can cause this problem." I've followed all the prompts to restart the computer, refresh the computer, delete the favicons.sqlite and places.sqlite and it won't allow me to delete them. This happened yesterday as well. Yesterday I could delete those files and everything was restored. But today I can't get it to work.

I get the following message when going online with Firefox: "The bookmarks and history system will not be functional because one of Firefox's files is in use by another application. Some security software can cause this problem." I've followed all the prompts to restart the computer, refresh the computer, delete the favicons.sqlite and places.sqlite and it won't allow me to delete them. This happened yesterday as well. Yesterday I could delete those files and everything was restored. But today I can't get it to work.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can use tools like Process Monitor to see what other software is accessing the places.sqlite file.

Does it still happen with a new browser profile?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.