Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why I can't take screenshot?

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am writing to report an issue I have encountered while using the Firefox browser. Specifically, I am unable to take screenshots on the website https://hescoebill.pk/hesco-mis/. This issue persists despite numerous attempts, and it seems to be unique to this particular website. Is there any other way to take screenshot of site? I really want to take a screenshot for personal reason. Is it not allowed from the site owner side or what?

I am writing to report an issue I have encountered while using the Firefox browser. Specifically, I am unable to take screenshots on the website https://hescoebill.pk/hesco-mis/. This issue persists despite numerous attempts, and it seems to be unique to this particular website. Is there any other way to take screenshot of site? I really want to take a screenshot for personal reason. Is it not allowed from the site owner side or what?

Được chỉnh sửa bởi Hamza Shareef vào

Giải pháp được chọn

What methods have you tried so far?

  • Ctrl+Shift+S
  • Right-click a blank area of the page > Take Screenshot (to bypass a site custom right-click menu, hold the Shift key down while right-clicking)
  • Use the scissors button you can add to your toolbar with the Customize feature (Customize Firefox controls, buttons and toolbars)
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

What methods have you tried so far?

  • Ctrl+Shift+S
  • Right-click a blank area of the page > Take Screenshot (to bypass a site custom right-click menu, hold the Shift key down while right-clicking)
  • Use the scissors button you can add to your toolbar with the Customize feature (Customize Firefox controls, buttons and toolbars)

Hữu ích?

more options

Screenshots work for me on the linked page. It can fail if the page title is too long which will be fixed in version 127 (Bug 1818862).

Hữu ích?

more options

@zeroknight

Is this a old bug?

zeroknight said

Screenshots work for me on the linked page. It can fail if the page title is too long which will be fixed in version 127 (Bug 1818862).

Hữu ích?

more options

The bug seems to go back to 2022.

Hữu ích?

more options

Are you using the "Always ask" choice for saving a download as that should allow to shorten the filename?

  • Settings -> General -> Files and Applications -> Downloads

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.