Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cancel deceased person’s subscription

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

My brother, Joseph I Bergmann was just charged $69.83. He passed away on 12/26/23 and is like to cancel this service and request a refund.

My brother, Joseph I Bergmann was just charged $69.83. He passed away on 12/26/23 and is like to cancel this service and request a refund.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am sorry for your loss. The product that you refer to is one of our premium products. In order to get premium support from a dedicated agent, please select the product below to submit your question:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.