Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Found account but not my bookmarks

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I Lloged in wirh new computer and did a sinc and lost all bookmarks on old computer. Maybe I have the wrong login address. How do I find correct one?

I Lloged in wirh new computer and did a sinc and lost all bookmarks on old computer. Maybe I have the wrong login address. How do I find correct one?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do you still have the old computer up and running, and the bookmarks were cleared? Or you don't have the old computer up and running, but the new computer did not receive its bookmarks?

If you still have the old computer up and running, try using the Restore feature to load a backup of your bookmarks. This article has the steps: Restore bookmarks from backup or move them to another computer.

If you don't have the old computer up and running, hmm, how many email addresses do you use?

Please note that you cannot Reset your Mozilla/Firefox Account password because that will flush your Sync data. (The exception is if you have a recovery key, I think.)

Hữu ích?

more options

You can install the About Sync extension to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension.

Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.