Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Button of Text Highlighting is missing in PDF mode

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Firefox ver. 125.0.2. The newly deployed Text Highlighting function is not working properly. Button of Text Highlighting is missing in PDF mode.

Firefox ver. 125.0.2. The newly deployed Text Highlighting function is not working properly. Button of Text Highlighting is missing in PDF mode.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is a limited rollout. Go to about:studies in the address bar and remove the study "Highlighting in PDFs - Rollout", then change pdfjs.enableHighlightEditor to true in about:config. Reload any open PDFs to see the changes.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.