Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

recover passwords file

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, i locked my pc few days ago due to smart windows not recognizing my ( correct password ) repeatedly. anyway, im still trying to find a way to solve this issue.

now, i created an admin windows account get access to my old user files, found the bookmarks file. the only thing left for me now is the passwords file.i did not a Firefox online account before today

the only way currently if i did not solve the wind10 login issue is the find the passwords file physically just like i did with the bookmarks file.


can anyone help with this ??


thanks

Hi, i locked my pc few days ago due to smart windows not recognizing my ( correct password ) repeatedly. anyway, im still trying to find a way to solve this issue. now, i created an admin windows account get access to my old user files, found the bookmarks file. the only thing left for me now is the passwords file.i did not a Firefox online account before today the only way currently if i did not solve the wind10 login issue is the find the passwords file physically just like i did with the bookmarks file. can anyone help with this ?? thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

For the passwords you need logins.json (encrypted logins) and key4.db (encryption key).

You can copy certain files with Firefox closed from one profile folder to another profile folder to transfer/backup your personal data. Note that best is to avoid restoring a full profile folder and only restore important files that are safe to restore/transfer.


 • bookmarks and history: places.sqlite
 • favicons: favicons.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (encrypted logins) and key4.db (encryption key/primary password) for logins saved in the Password Manager
 • cert9.db for certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words added to the spell checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.