Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs reordering

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi techiebyday

more options

My tabs reorder after I move them. How do I get it to stay ordered the way I placed them?

My tabs reorder after I move them. How do I get it to stay ordered the way I placed them?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

These steps are not available in my I pad. Yes it is s5ill happening. I am not sure how to go into troubleshoot mode in iOS.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.