Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks gone with update to 115.10.0esr

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

With the update to 115.10.0esr my bookmarks that were on the left hand side of the screen are gone. When I look at bookmarks there are a few, but I had multiple folders for different subjects, I do not find. I would like to have the procedure to return my bookmarks back to the left hand side of the screen with all of my bookmarks, bookmark folders, and other bookmarks like it was prior to the update. Thank you for help, Steve Zimmerman

With the update to 115.10.0esr my bookmarks that were on the left hand side of the screen are gone. When I look at bookmarks there are a few, but I had multiple folders for different subjects, I do not find. I would like to have the procedure to return my bookmarks back to the left hand side of the screen with all of my bookmarks, bookmark folders, and other bookmarks like it was prior to the update. Thank you for help, Steve Zimmerman

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does the bookmarks sidebar appear when you press Ctrl+B?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.