Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox opens a new "error" tab every time I click on something

  • 7 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Thomas12345

more options

Hello, sadly I have the problem since a few days that firefox opens a new tab with the same error every time I google something or click on a new page/subpage etc. The URL on the error page is all the time "https://0.0.0.1/" mentention of course a page loading error. I don't know why firefox keeps oppening new tabs with this URL. I allrady tried to use the clearing function and even reinstalled the software, nothing worked. Maybe somebody can help me solving this problem, it is very annoying to have multiple new error-tabs per minute in a normal work flow. Thanks and best regards, Thomas

Hello, sadly I have the problem since a few days that firefox opens a new tab with the same error every time I google something or click on a new page/subpage etc. The URL on the error page is all the time "https://0.0.0.1/" mentention of course a page loading error. I don't know why firefox keeps oppening new tabs with this URL. I allrady tried to use the clearing function and even reinstalled the software, nothing worked. Maybe somebody can help me solving this problem, it is very annoying to have multiple new error-tabs per minute in a normal work flow. Thanks and best regards, Thomas

Giải pháp được chọn

Does it only happen on Google search results?

Does it still happen with the ESR version (115)?

Try disabling any third-party antivirus or security software, this may require rebooting into Windows Safe Mode (networking enabled).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Does it happen in Trouleshoot mode?

Hữu ích?

more options

Yes it does.

Hữu ích?

more options

There was similar report yesterday, so something's really strange here.

Hữu ích?

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

more options

It still happens after signing out and refreshing the profile.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Does it only happen on Google search results?

Does it still happen with the ESR version (115)?

Try disabling any third-party antivirus or security software, this may require rebooting into Windows Safe Mode (networking enabled).

Hữu ích?

more options

Thank you zeroknight! Using the ERS version 115 solved the problem!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.