Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open/Save File dialog freezes Firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When saving/opening file dialog is on screen the whole program freezes and take forever to unfreeze to the point I have to force quite the program. The problem seems to be only in Firefox.

Safe mode - same problem, Have done a complete refresh - same problem. Clean uninstall and reinstall - same problem.

Have moved to Chrome - similar problems.

When saving/opening file dialog is on screen the whole program freezes and take forever to unfreeze to the point I have to force quite the program. The problem seems to be only in Firefox. Safe mode - same problem, Have done a complete refresh - same problem. Clean uninstall and reinstall - same problem. Have moved to Chrome - similar problems.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The file dialog can be slowed down by third-party software (shell extensions), network drives and recently used files.

Do you happen to use the Windows On-Screen Keyboard (OSK)?

Wait for it to unfreeze and then visit about:third-party to see what third-party modules it has loaded.

Hữu ích?

more options

Did you recently saved a file to a removable drive that is no longer present ? You can try to cleanup the MRU lists.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.