Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Loaded once but locks up

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I reinstalled the Visual C++ and Firefox loaded when i ran the Firefox repair but totally locked up. Unable to get to settings or any website and will not run after closing it.

I reinstalled the Visual C++ and Firefox loaded when i ran the Firefox repair but totally locked up. Unable to get to settings or any website and will not run after closing it.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.