Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloading files from chat in Meta Messenger

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
more options

Lately, when I try to download different files like .docx, .pptx, etc., Firefox always downloads files with a .pdf extension. I tried it in a different browser, and the problem does not occur there. Of course, the files are the same in binary terms, so when I change the extension, everything is fine, but it is annoying. What is wrong?

Firefox version 124.0.2-1 latest/stable OS: Ubuntu 23.10 Kernel: Linux 6.5.0-26-generic

Lately, when I try to download different files like .docx, .pptx, etc., Firefox always downloads files with a .pdf extension. I tried it in a different browser, and the problem does not occur there. Of course, the files are the same in binary terms, so when I change the extension, everything is fine, but it is annoying. What is wrong? Firefox version 124.0.2-1 latest/stable OS: Ubuntu 23.10 Kernel: Linux 6.5.0-26-generic
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.