Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't login to Americanexpress.com

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tamassia1

more options

When I attempt to login it just spins and nothing happens. Works on Safari and Chrome.

Opening DevTools I can see an error about "CORS Missing Allow Origin" but I don't have this issue with any other browser. I have disabled/removed all my browser add-ons and the issue persists. I have no problems logging in to any other site.

When I attempt to login it just spins and nothing happens. Works on Safari and Chrome. Opening DevTools I can see an error about "CORS Missing Allow Origin" but I don't have this issue with any other browser. I have disabled/removed all my browser add-ons and the issue persists. I have no problems logging in to any other site.

Giải pháp được chọn

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

more options

Thank you @zeroknight. I have refereshed the profile, reconfigured all my custom settings, added back all my add-ons and now everything works. I have no idea what was causing it but it is working now. Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.