Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

paper icon in search bar

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm building a website using nginx. But as you can see in the picture, there is a paper icon where the original key icon should be. I wonder why this is the case.

I'm building a website using nginx. But as you can see in the picture, there is a paper icon where the original key icon should be. I wonder why this is the case.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I think normally that is where the lock icon appears indicating whether the page is secure. Could you reload the page bypassing the cache in case the cache is a factor? You can use Command+Shift+R or you can Shift+click the Reload button.

Hữu ích?

more options

You can check the Security tab in the Network Monitor.

Hữu ích?

more options

Thank you for the good answer. But rather than solving this problem, I'm curious as to why I see a paper icon.

Hữu ích?

more options

Only the Browser Toolbox can probably show under what conditions you see this icon as I don't know what to look for.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.